Benchmarkingový nástroj na podporu rozvoja procesov zabezpečovania kvality e-learningu
v organizáciách odborného vzdelávania a prípravy.